Algemene voorwaarden PLANDA BV - 112019

1. INLEIDING

1.1 PLANDA BV is een Belgische onderneming met hoofdkantoor te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0727 604 423.
1.2 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt elk aanbod van, en elk contract met PLANDA BV beheerst door deze algemene voorwaarden. Deze hebben van rechtswege voorrang op de inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant.
1.3 Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan PLANDA BV slechts tegengeworpen worden indien zij er schriftelijk haar instemming mee heeft betuigd. Onderhavige voorwaarden gelden dan ook onveranderd en onverminderd voor elke levering van diensten waarbij door de Klant een afwijking of wijziging werd gevraagd of voorgesteld dewelke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door PLANDA BV werd aanvaard.

2. DEFINITIES

2.1 Contract: de concrete samenwerking tussen partijen zoals ze blijkt uit een geschreven overeenkomst, een aanvaarde offerte, algemene en/of bijzondere voorwaarden, edm.
2.2 Diensten: alle door PLANDA BV geleverde diensten, in het bijzonder de ter beschikking stelling, tegen betaling, van een (online) tool voor personeelsplanning.
2.3 Gegevens: Alle informatie, onder welke vorm ook, die de Klant in het kader van de diensten van PLANDA BV deelt of beschikbaar maakt op het platform.
2.4 Platform: Alle hard- en software via welke de Diensten van PLANDA BV worden geleverd.
2.5 Software: het computerprogramma dat deel uitmaakt van de Diensten en geïnstalleerd is op het platform.
2.6 Klant: iedere (rechts)persoon die beroep doet op de Diensten van PLANDA BV en/of Diensten van haar afneemt.

3. DIENSTVERLENING

3.1 Indien de Klant heeft aangegeven op welke Diensten van PLANDA BV het beroep zal doen, het registratieproces heeft voltooid én de samenwerkingsovereenkomst (inclusief huidige algemene voorwaarden) heeft ondertekend, ontvangt de Klant toegang tot en recht op het gebruik van Diensten van PLANDA BV.
3.2 De Diensten, aangeboden door PLANDA BV, worden uiteengezet op de website van PLANDA BV. Specificaties met betrekking tot technische kenmerken en functionaliteiten, zijn beschikbaar op de website van PLANDA BV of kunnen steeds aangevraagd worden via hello@planda.be.
3.3 Het recht op toegang tot en het gebruik van de Diensten van PLANDA BV worden aan de Klant verleend op een niet-exclusieve en niet-overdraagbare wijze en is wereldwijd van toepassing.
3.4 De Dienstverlening van PLANDA BV bestaat uit het aanbieden aan Klanten van een Platform waarop zij aan personeelsbeheer kunnen doen. PLANDA BV neemt in géén geval taken van de Klant op zich en het is bijgevolg de Klant die op elk ogenblik de verantwoordelijkheid draagt en de verantwoordingsplicht heeft tegenover zijn werknemers en tegenover derden met betrekking tot zijn hoedanigheid als werkgever. PLANDA BV kan in géén geval worden beschouwd als werkgever en verleent via zijn dienstverlening enkel ondersteuning. De Klant zelf draagt de verantwoordelijkheid om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen tegenover zijn werknemers. Door de dienstverlening van PLANDA BV komt geen koppeling tot stand tussen PLANDA BV en de werknemers van de Klant.
3.5 De Diensten door PLANDA BV worden geleverd zonder enige garantie van een bepaalde applicatie dan zoals beschreven op de website van PLANDA BV of in door PLANDA BV uitgegeven documenten.
3.6 De Klant heeft toegang tot de Diensten van PLANDA BV door in te loggen met de door PLANDA BV gegeven accountinformatie. Deze accountgegevens mogen enkel door de Klant worden gebruikt en mogen in geen geval doorgegeven worden aan andere ondernemingen, ongeacht of het al dan niet om verbonden ondernemingen gaat.
3.7 PLANDA BV kan zonder hiervoor de schriftelijke toestemming te vragen aan de Klant beroep doen op een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot hostingproviders) om de Diensten van PLANDA BV uit te voeren.

4. ACCOUNTGEGEVENS

4.1 De accountgegevens die aan de Klant worden toegewezen zijn haar uitsluitende verantwoordelijkheid. De Klant zorgt ervoor dat deze gegevens en bijhorende verificatiecodes te allen tijde voldoende beschermd zijn tegen gebruik of misbruik door onbevoegden.
4.2 De Klant is als enige verantwoordelijk voor verlies of diefstal van accountgegevens en voor ongeoorloofd gebruik ervan. Op geen enkele manier zal PLANDA BV daarop of daarvoor aangesproken kunnen worden.

5. ANDERE GEGEVENS

5.1 De gegevens, geregistreerd door de Klant, blijven te allen tijde eigendom van de Klant. PLANDA BV zal deze gegevens enkel gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden.
5.2 Indien de Gegevens geheel of gedeeltelijk een inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht) of niet wettelijke toegestaan zijn, dient de Klant PLANDA BV op de hoogte te stellen en dergelijke gegevens onmiddellijk van het platform te verwijderen.
5.3 De Klant garandeert dat de Gegevens vrij zijn van fouten, computervirussen, bugs of andere tekortkomingen die de Gegevens van derden op het Platform of het Platform zelf zouden kunnen schaden.
5.4 PLANDA BV zal na de beëindiging van de overeenkomst (inclusief huidige Algemene Voorwaarden) met de Klant de gegevens die door de Klant werden geregistreerd anonimiseren. PLANDA BV heeft het recht om, zelfs na beëindiging van de overeenkomst, deze anonieme gegevens te gebruiken voor statistische en analytische doeleinden.

6. CORRESPONDENTIE EN TERMIJNEN

6.1 Voor de uitvoering van het Contract wordt onder ‘schriftelijk’ elk medium begrepen dat toelaat om de inhoud van de communicatie te materialiseren op een duurzame drager, in het bijzonder doch niet beperkt tot papieren documenten en e-mail.
6.2 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. PLANDA BV en de Klant zullen in dat geval in overleg de nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk met het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeenstemt.
6.3 Alle correspondentie waarbij de Klant zich op één of meerdere contractuele bepalingen van de algemene voorwaarden beroept, of de uitvoering van één of meerdere bepalingen vordert, wordt voor PLANDA BV slechts geldig gericht aan de maatschappelijke zetel van partijen. Indien de Klant zulke correspondentie per gewone of aangetekende post aan PLANDA BV richt, zal zij telkens een kopie per e-mail (hello@planda.be). Elke zulke correspondentie per gewone of per aangetekende post die zonder dergelijke kopie wordt verzonden wordt geacht nooit te zijn ontvangen door PLANDA BV.
6.4 Onverminderd het voorgaande wordt correspondentie per gewone of aangetekende post geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na verzending. Correspondentie per e-mail die door PLANDA BV wordt ontvangen vóór 16u00, wordt voor de uitvoering van de verbintenissen in hoofde van partijen geacht te zijn ontvangen op het tijdstip van ontvangst vermeld op die zending. Correspondentie per e-mail die door PLANDA BV wordt ontvangen ná 16u00, of op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, wordt voor de uitvoering van de verbintenissen in hoofde van partijen geacht te zijn ontvangen om 09u00 de volgende werkdag.
6.5 Indien in uitvoering van het Contract tussen de Klant en PLANDA BV een bepaalde verbintenis dient te worden uitgevoerd op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt deze verbintenis tijdig uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag. De zaterdag wordt niet beschouwd als een werkdag. Hetzelfde geldt voor het verstrijken van termijnen die uit het Contract voortspruiten.

7. OFFERTES EN PRIJSAFSPRAKEN

7.1 Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van PLANDA BV hebben slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend, tenzij door de PLANDA BV schriftelijk anders is aangegeven.
7.2 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PLANDA BV verstrekte gegevens, noodzakelijk voor de opgestelde prijsberekening. De Klant zal steeds zorgen dat de eisen waaraan de prestatie van de PLANDA BV dient te voldoen, juist, nauwkeurig en volledig omschreven zijn.
7.3 Alle offertes van PLANDA BV voor het verlenen van bepaalde Diensten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat één of meerdere van die Diensten aan een vaste prijs wordt uitgevoerd.

8. PRIJS EN BETALING

8.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te voldoen.
8.2 Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.
8.3 Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van PLANDA BV. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient de betaling te geschieden contant, zonder korting en in euro. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de Klant. De betaling per overschrijving, wissel of op enige andere wijze, kan niet aanvaard worden als een verzaking aan deze bepaling en houdt geen schuldvernieuwing in.
8.4 Indien conform de samenwerkingsovereenkomst of een andere grond een creditnota dient toegekend te worden aan de Klant, zal deze enkel worden toegekend aan de Klant voor zover alle vervallen facturen betaald zijn.
8.5 Alle klachten of opmerkingen betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de 5 dagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
8.6 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, op het nog verschuldigd saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar. Daarnaast is de Klant eveneens een forfaitair schadebeding verschuldigd op het integrale openstaand bedrag in hoofdsom ten belope van 12% (met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 2.500,00), zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van PLANDA BV om een vergoeding te vorderen voor de desgevallend meer geleden schade.
8.7 Indien het vertrouwen van PLANDA BV in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, een negatief advies van een kredietbeoordelaar en/of aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt PLANDA BV zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen en/of contante betaling te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt PLANDA BV zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. In dat geval is de Klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding zoals verder in deze algemene voorwaarden bepaald.
8.8 Indien met de Klant betalingstermijnen- of afspraken zijn overeengekomen die afwijken van art. 8.3, dan vervallen deze onherroepelijk van zodra zelfs maar één betalingstermijn is overschreden; Onverminderd de mogelijkheden voorzien in onder meer de art. 8.6-8.7, valt de Klant in dat geval terug op de algemene regeling vervat in de art. 8.3.
8.9 Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
8.10 De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.
8.11 Indien een dienstverlening aangegaan wordt voor onbepaalde duur, kan PLANDA BV de geldende prijzen en tarieven jaarlijks aanpassen indien één of meer van de samenstellende kostprijselementen wijzigen en in vergelijking met de overeengekomen prijs of tarief samen een verhoging van de kostprijs met zich meebrengen ten belope van minstens 5%. Indien PLANDA BV voormelde prijsherzieningsclausule wenst te gaan toepassen, dient zij dit schriftelijk mee te delen aan de Klant met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen. Het toepassen van een prijsherziening gebeurt steeds naar de inzichten van en uitsluitend door PLANDA BV, die daartoe niet kan worden verplicht. De Klant heeft ter zake overigens geen initiatiefrecht.
8.12 Onverminderd art. 7.4 heeft PLANDA BV het recht om, indien de levering van de Diensten niet plaatsvindt op het moment van het sluiten van het Contract, of indien de levering onderworpen is aan een periodieke betalingsverplichting, de aangegeven prijs te wijzigen indien één of meer van de samenstellende kostprijselementen wijzigen en in vergelijking met de overeengekomen prijs of tarief samen een verhoging van de kostprijs met zich meebrengen ten belope van minstens 5%, verhogingen van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriele Cao’s, wijzigingen in de valuta, enz. In dat geval heeft PLANDA BV het recht om deze kostprijsstijging op eenvoudige kennisgeving door te rekenen aan de Klant.
8.13 Een afwijking van de overeengekomen prijzen is voorts mogelijk in de volgende gevallen, die op niet-limitatieve wijze worden opgesomd: (1) in geval bepaalde feitelijke gegevens die door de klant werden meegedeeld niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen, (2) in geval van materiële fouten, rekenfouten of verschrijvingen in de prijsberekening van PLANDA BV, en (3) in geval van meerwerken of wijzigingen aan de initiële opdracht.

9. VERTROUWELIJKHEID

9.1 Partijen zorgen er voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven.
9.2 Het is de Klant verboden om de overeenkomst(en) die gesloten worden met PLANDA BV en waarin o.a. de tarieven zijn opgenomen, mee te delen aan derden, tenzij met schriftelijke toestemming van PLANDA BV.
9.3 Partijen zullen in de relatie met de Aangestelden die betrokken zijn bij de uitvoering van het Contract, de nodige contractuele afspraken maken opdat deze Aangestelden door eenzelfde vertrouwelijkheidsverplichting gebonden zouden zijn.
9.4 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
9.5 Na beëindiging van alle tussen Partijen gesloten Contracten zullen Partijen alle documenten en bestanden die betrekking hebben op geleverde Producten en die vertrouwelijke gegevens bevatten, vernietigen.

10. LEVERINGSTERMIJNEN

10.1 Alle door PLANDA BV meegedeelde of afgesproken (oplever)data zijn vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van het Contract bekend waren. Door PLANDA BV meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste (oplever)data zijn louter indicatief en gelden steeds als streefdata, tenzij er dienaangaande uitdrukkelijk en schriftelijk zou zijn overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken data een bindend en effectief karakter hebben. In elk geval dient PLANDA BV zich voldoende in te spannen om de tussentijdse of uiterste (oplever)data zoveel als mogelijk in acht te nemen.
10.2 PLANDA BV is niet gebonden door tussentijdse of uiterste (oplever)data die ingevolge oorzaken buiten zijn macht liggen en die zich na het aangaan van het Contract hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is PLANDA BV gebonden aan al dan niet tussentijdse of uiterste opleverdata ingeval van vertragingen zoals hierna omschreven of naar aanleiding van een wijziging aan de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst.
10.3 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen PLANDA BV en de Klant tijdig overleggen om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken en de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.
10.4 De loutere overschrijding van door PLANDA BV meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata maakt op zichzelf geen wanprestatie uit. In alle gevallen -dus ook indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat de meegedeelde of overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata bindend zijn als effectieve opleverdata- is er pas voor het eerst sprake van een wanprestatie in hoofde van PLANDA BV ingevolge een overschrijding van tussentijdse of uiterste opleverdata nadat de Klant hem daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Deze ingebrekestelling dient duidelijk en concreet te gebeuren, en moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, teneinde PLANDA BV toe te laten om alle gepaste en noodzakelijke maatregelen te nemen.
10.5 Wanneer de Klant ondanks ingebrekestelling de overeengekomen Diensten weigert of wanneer de klant nalaat zijn verbintenis uit te voeren, kan PLANDA BV, mits aangetekend schrijven aan de Klant, de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst inroepen ten nadele van de Klant. Heeft reeds een gedeeltelijke levering of uitvoering plaatsgevonden wanneer de Klant verdere levering of uitvoering weigert of onmogelijk maakt, dan kan PLANDA BV, mits aangetekend schrijven aan de Klant, opteren voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering of het werk, en voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de klant voor het niet geleverde of niet uitgevoerde gedeelte.
10.6 Zonder afbreuk te doen aan het recht van PLANDA BV om een hogere vergoeding te vorderen voor de schade die zij bewijst, zal bij ontbinding van de overeenkomst, de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs B.T.W. exclusief, of in voorkomend geval van de prijs B.T.W. exclusief van het nog niet geleverde gedeelte. PLANDA BV zal desgevallend bovendien het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als andere overeenkomsten voor dezelfde Klant, geheel dan wel gedeeltelijk op te schorten. Ook daarvan zal de Klant per aangetekend schrijven van op de hoogte worden gebracht.

11. MEDEWERKINGSVERPLICHTINGEN

11.1 Partijen erkennen dat het efficiënte verloop en resultaat van een dienstverlening in zeer belangrijke mate afhankelijk is van een correcte en tijdige onderlinge samenwerking. Om een efficiënte en correcte uitvoering van het Contract door PLANDA BV mogelijk te maken zal de Klant PLANDA BV steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle verzochte medewerking verlenen. Indien de Klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van het Contract Aangestelden inzet, dienen zij te beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
11.2 Indien de Klant voor de uitvoering van het Contract nuttige of, noodzakelijke gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of aangestelden niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van PLANDA BV stelt, of indien de Klant op enige andere wijze niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, heeft PLANDA BV het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van het Contract over te gaan. Eveneens heeft PLANDA BV het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, één en ander onverminderd de andere mogelijkheden van PLANDA BV om haar rechten te vrijwaren.
11.3 Ingeval de Aangestelden van PLANDA BV op de locatie van de Klant werkzaamheden verrichten, draagt de Klant er kosteloos zorg voor dat die Aangestelden kunnen beschikken over de nodige faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle vigerende arbeidsrechtelijke voorschriften. De Klant vrijwaart PLANDA BV voor aanspraken van derden, waaronder de Aangestelden van PLANDA BV, die in het kader van de uitvoering van het Contract schade zouden lijden die het gevolg is van een schending door de Klant van dit artikel of door een onveilige situaties op de locatie van de Klant. De Klant zal het arbeidsreglement, bij wijze van loutere informatie, vóór de aanvang van de werkzaamheden aan PLANDA BV meedelen. Indien er op de locatie van de klant dwingende veiligheidsvoorschriften zouden gelden, zal de klant PLANDA BV hiervan voorafgaand en uitdrukkelijk op de hoogte stellen en aan PLANDA BV een kopie van de veiligheidsvoorschriften overhandigen.
11.4 Indien bij de uitvoering van het Contract gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten bij de Klant, waaronder internet, is de Klant verantwoordelijk voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van PLANDA BV staan. PLANDA BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten ingevolge storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de Aangestelde van PLANDA BV.
11.5 Ingeval de Klant de medewerkingsverplichtingen omschreven in deze sectie niet of niet tijdig nakomt, zullen de tussen partijen overeengekomen termijnen worden verlengd voor de duur van de door de Klant veroorzaakte vertraging, onverminderd de bepalingen van 9.

12. WIJZIGINGEN EN MEERWERKEN

12.1 Indien PLANDA BV op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant diensten heeft geleverd die buiten het voorwerp van het Contract vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven. Bij gebreke aan overeenkomst m.b.t. de tarieven voor meerwerk zullen deze tussenkomsten worden geleverd volgens de gebruikelijke tarieven van PLANDA BV. PLANDA BV is nooit verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor het beoogde meerwerk tussen partijen voorafgaand en schriftelijk de modaliteiten worden vastgelegd.
12.2 Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken, heeft deze vaste prijs uitsluitend betrekking op het initiële voorwerp van het Contract. Wijzigingen en/of het meerwerken zullen door PLANDA BV steeds in regie aan de Klant worden aangerekend volgens de overeengekomen tarieven. Bij gebreke aan een overeenkomst m.b.t. de tarieven voor meerwerken zullen deze tussenkomsten worden geleverd volgens de gebruikelijke tarieven van PLANDA BV.
12.3 De Klant aanvaardt dat de werkzaamheden of prestaties voor wijzigingen of meerwerk, de door PLANDA BV meegedeelde of overeengekomen tussentijdse of uiterste (oplever)data zoals bepaald in sectie 9, alsook de wederzijdse verbintenissen van de Klant en PLANDA BV kunnen beïnvloeden. Desgevallend zullen de tussen partijen overeengekomen termijnen worden verlengd voor de duur die de wijzigingen of het meerwerken in beslag neemt, onverminderd de bepalingen van sectie 10.
12.4 Het feit dat één of meerdere verbintenissen van PLANDA BV ingevolge door de Klant bestelde wijzigingen of meerwerk niet, niet tijdig of niet volledig zouden zijn nagekomen, kan voor de Klant nooit een grond voor schadevergoeding of voor ontbinding van het Contract overeenkomstig sectie 21 uitmaken.

13. UITVOERING DOOR AANGESTELDEN

Tenzij anders overeengekomen, heeft het Contract tussen partijen, in de mate waarin die een dienstverlening tot voorwerp heeft, in het bijzonder doch niet beperkt tot engineering en bouw van technische Applicaties, nooit een persoonsgebonden karakter, en heeft PLANDA BV steeds het recht om de Aangestelde(n) waarop zij voor de uitvoering van het Contract een beroep doet te vervangen door (een) andere Aangestelde(n) met eenzelfde kennisniveau en beroepservaring.

14. REFERENTIE KLANT

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is PLANDA BV gerechtigd de Klant als referentie te vermelden voor marketingdoeleinden en commerciële doeleinden zonder de Klant om bijkomende uitdrukkelijke toestemming te moeten verzoeken. De aanvaarding van deze voorwaarden geldt als toestemming.

15. GEBREKEN EN KLACHTENREGELING

15.1 Opmerkingen over de geleverde Diensten moeten aan PLANDA BV gemeld worden, op straffe van onontvankelijkheid, bij aangetekend schrijven en uiterlijk 48 uren na levering of afwerking. Klachten wegens verborgen tekortkomingen dienen aan PLANDA BV gemeld te worden, op straffe van onontvankelijkheid, binnen de 48 uren na de ontdekking ervan, door de Klant te bewijzen, en ten laatste 1 maand na levering of afwerking, en eveneens bij aangetekend schrijven. In ieder geval kunnen geen klachten meer aanvaard worden indien de geleverde Diensten uitdrukkelijk zijn aanvaard, of op welke wijze dan ook zijn geïmplementeerd.
15.2 Naar keuze van PLANDA BV kunnen de rechtmatig geweigerde Diensten hetzij opnieuw gedaan worden, hetzij gecrediteerd worden. Het opnieuw doen en/of de creditering geeft nooit aanleiding tot eender welke schadevergoeding.
15.3 Een klacht kan de Klant in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de facturen te betalen op de bij de overeenkomst vastgestelde data en volgens de bedongen voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt de Klant bovendien niet om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor Diensten die niet het voorwerp van de klacht uitmaken.

16. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

16.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de door PLANDA BV ontwikkelde of geleverde systemen, procedures, databestanden, enz. of ter beschikking gestelde documenten, en alle voorbereidend materiaal daarvan, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, berekeningen, illustraties, documentatie, rapporten komen uitsluitend toe aan PLANDA BV. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen wordt middels depot, registratie of octrooi, dan is PLANDA BV hiervoor uitsluitend bevoegd.
16.2 Indien PLANDA BV op vraag van de Klant bijkomende functies, koppelingen, aanpassingen aan het Platform of andere op maat van de Klant gemaakte aanpassingen ontwikkelt, komen alle Intellectuele Eigendomsrechten die daaruit ontstaan exclusief toe aan PLANDA BV.
16.3 De facturatie en de betaling ervan door de Klant gelden enkel als een vergoeding voor de materiële prestaties en kosten, desgevallend een gebruiksrecht of licentie, en kunnen onder geen enkel beding aanzien worden als een vergoeding voor de overdracht van eventuele rechten van intellectuele eigendom. De overdracht van dergelijke rechten kan enkel worden doorgevoerd middels het afsluiten van een bijkomende schriftelijke overeenkomst die specifiek en uitdrukkelijk voorziet in een overdracht.
16.4 De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die hem in de algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Klant toegekend gebruiksrecht is beperkt tot de overeengekomen voorwaarden en is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden. De toegekende gebruiksrechten gelden uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om ter hand gestelde systemen, procedures of informatie zelf te gaan verwerken of commercialiseren.
16.5 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit meegedeelde of overgemaakte zaken te verwijderen of te wijzigen.
16.6 Partijen kunnen uitsluitend afwijken van de artikelen 16.1-16.4 in de mate waarin en voor zover de overdracht van bepaalde intellectuele eigendomsrechten schriftelijk, uitdrukkelijk, welomschreven en specifiek wordt gegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van een specifiek voor de Klant ontwikkelde procedure, programmatuur, databestand, enz. over zal gaan op de Klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van PLANDA BV niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende knowhow, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, interfaces, algoritmen, broncodes, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden, enz. zonder enige beperking voor andere doeleinden en andere klanten te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van de PLANDA BV aan om voor zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan deze die voor de Klant werden ontworpen en ontwikkeld.
16.7 Ook indien het Contract niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het PLANDA BV toegestaan om technische of andere voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de ontwikkelde of samengestelde systemen, databestanden, programma’s, enz. teneinde haar rechten of een overeengekomen gebruiksbeperking te kunnen vrijwaren. Het is de Klant nooit toegestaan een dergelijke voorziening te verwijderen of te omzeilen.
16.8 Intellectuele eigendomsrechten die op de Gegevens blijven rusten, blijven eigendom van de Klant. De Klant verleent aan PLANDA BV het recht om deze gegevens te gebruiken om de Diensten te verstrekken om te voldoen aan de verplichtingen onder deze Voorwaarden.

17. WIJZIGINGEN SOFTWARE

PLANDA BV kan op eigen initiatief updates en/of wijzigingen uitvoeren met betrekking tot het Platform om op deze manier een betere en/of performantere tool ter beschikking te stellen aan de Klant. Deze worden automatisch uitgevoerd, zonder dat de Klant aan PLANDA BV toestemming moet verlenen. De Klant kan zo steeds van de nieuwe versie genieten.
Uitgevoerde updates en/of wijzigingen worden geacht deel uit te maken van het Platform en zijn eveneens onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
Updates en/of wijzigingen kunnen een invloed hebben op de werking en beschikbaarheid van het Platform. PLANDA BV zal redelijke inspanningen doen om de impact hiervan op de dienstverlening tot een minimum te beperken. De Klant zal in geen geval een vergoeding van PLANDA BV kunnen vorderen voor deze impact.

18. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

18.1 PLANDA BV benadrukt dat het bij de verwerking van de gegevens op het PLANDA BV-platform, inclusief persoonsgegevens, zal optreden als een verwerker in de zin van de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegeven en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Klant zelf treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van voormelde wetgeving.
18.2 PLANDA BV zal de Gegevens van de Klant niet verwerken voor andere doeleinden dan het verlenen van de overeengekomen diensten, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden. PLANDA BV verwerkt deze Gegevens alleen op verzoek van de Klant en in het kader van deze overeenkomst en voor de duur van deze overeenkomst, tenzij anders vermeld.
18.3 De Klant dient te voldoen aan zijn (eigen) verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals gespecifieerd in de GDPR wetgeving.
18.4 PLANDA BV bevestigt dat het voldoet aan zijn verplichtingen als verwerker van persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR-wetgeving. Dit houdt onder meer in dat PLANDA BV waar mogelijk overgaat tot de pseudonimisering en codering van de persoonsgegevens en dat PLANDA BV technische en organisatorische maatregelen zal nemen voor de verwerking van persoonsgegevens.
18.5 Om PLANDA BV in staat te stellen de afgesproken diensten te verlenen, dient de Klant ten minste de volgende persoonsgegevens te bezorgen aan PLANDA BV: naam, adres, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens in geval van nood, bankrekeningnummer, geboorteplaats, burgerlijke staat en profielfoto.
18.6 Als de Klant aan PLANDA BV ook persoonsgegevens bezorgt met betrekking tot de gezondheid, dient de Klant dit expliciet mee te delen aan PLANDA BV.
18.7 Voor de verwerking van persoonsgegevens, kan PLANDA BV beroep doen op een derde partij maar het is daartoe niet verplicht. Deze derde partij zal worden geclassificeerd als subverwerker. De subverwerker wordt door PLANDA BV uitdrukkelijk verzocht de persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte te verwerken. PLANDA BV geeft aan dat deze subverwerker voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
18.8 PLANDA BV kan de Gegevens die de Klant heeft verstrekt, gebruiken voor statistische en analytische doeleinden.
18.9 PLANDA BV zal deze Gegevens bewaren voor de duur van deze Algemene Voorwaarden. Bij beëindiging van deze Algemene Voorwaarden, zullen deze gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.
18.10 PLANDA BV zal onmiddellijk, en ieder geval binnen de 24uren, de Klant op de hoogte brengen in geval van:
 • - Onderzoek, dagvaarding of verzoek van inspectie of controle door een bevoegde overheidsinstantie; voornemen om persoonsgegevens aan een bevoegde autoriteit te verstrekken; detectie van of redelijke aanname dat een gegevenslek is opgetreden.
 • - In geval van een lek in de gegevensbeveiliging, neemt PLANDA BV onmiddellijk adequate maatregelen. Bovendien zal PLANDA BV de Klant alle relevante informatie verstrekken met betrekking tot de Gegevensinbreuk. Om de data-inbreuk zo efficiënt mogelijk aan te pakken, zal PLANDA BV de Kant zijn volledige medewerking bieden.
18.11 Voor meer informatie over de rechten van gebruikers met betrekking tot persoonlijke gegevens, verwijst PLANDA BV naar de privacyverklaring die te vinden is op de website van PLANDA BV.

19. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

19.1 Het is de Klant niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke instemming door PLANDA BV, de rechten en/of verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien over te dragen aan een derde (rechts)persoon.
19.2 PLANDA BV kan steeds zijn betalingsvorderingen overdragen aan een derde. Desgevallend is art. 1690 BW van toepassing.

20. NIET-AFWERVING PERSONEEL EN CLIËNTEEL

20.1 Het is de Klant verboden om gedurende de duur van de samenwerking met PLANDA BV, evenals 24 maanden na het einde van deze samenwerking, direct of indirect te contracteren met één of meerdere Aangestelden van PLANDA BV. Indien het Contract meerdere contractuele relaties behelst zal voor de toepassing van dit artikel de langstdurende contractuele relatie in acht worden genomen.
20.2 De afwerving waarvan sprake in 20.1 is wel toegestaan indien de Klant de voorafgaande, uitdrukkelijke en specifieke schriftelijke toestemming van PLANDA BV heeft bekomen met betrekking tot het in dienst nemen van één of meerdere met naam genoemde Aangestelden van PLANDA BV. PLANDA BV kan aan deze toestemming desgevallend voorwaarden verbinden.
20.3 De schade die PLANDA BV lijdt bij een overtreding door de Klant van de art. 20.1 en 20.2 wordt contractueel vastgelegd op de totale brutovergoeding exclusief patronale lasten van de afgeworven Aangestelde gedurende een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd het recht van PLANDA BV om de meer geleden schade te bewijzen en te vorderen.
20.4 De Klant die geheel of gedeeltelijk dezelfde activiteiten uitoefent als PLANDA BV, of in dezelfde sector werkzaam is, zal tijdens alsook binnen een termijn van 24 maanden na de beëindiging of het verstrijken van het Contract, er zich van onthouden om het cliënteel van PLANDA BV actief te benaderen of af te werven. Bij een overtreding van deze verplichting wordt de schade in hoofde van PLANDA BV contractueel vastgesteld op het totaal van de in de voorbije drie jaren aan het afgeworven cliënteel gefactureerde bedragen (excl. BTW). De datum van de eerste dienstverlening door de Klant aan het afgeworven cliënteel geldt als ijkpunt.
20.5 Voor de verboden, omschreven in deze Sectie, dient onder de Klant eveneens alle met de Klant verbonden ondernemingen overeenkomstig art. 11 Wetboek Vennootschappen te worden begrepen.

21. ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

21.1 Voor de toepassing van deze sectie dient elk tussen partijen gesloten Contract steeds afzonderlijk worden opgezegd of ontbonden. De opzegging of ontbinding van één van de tussen partijen gesloten contracten brengt nooit automatisch de opzegging of ontbinding van (een) andere tussen partijen gesloten contract(en).
21.2 Elke partij kan overeenkomstig art. 1184 B.W. in rechte om de ontbinding van het Contract ten laste van de andere partij verzoeken, indien deze laatste op een toerekenbare en zwaarwichtige wijze tekort is gekomen aan één of meerdere wezenlijke verbintenissen.
21.3 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij hun recht op ontbinding slechts kunnen uitoefenen binnen een redelijke termijn na de wanprestatie én nadat zij de andere partij per aangetekende brief of gerechtsdeurwaarderexploot in gebreke hebben gesteld. Deze redelijke termijn kan nooit langer zijn dan 2 maanden na het ontstaan van de wanprestatie(s). In de ingebrekestelling dient de ene partij op gemotiveerde en gedetailleerde aan de andere partij de geviseerde wanprestatie(s) te omschrijven alsook aan de andere partij een laatste respijttermijn toe te kennen m.o.o. het zuiveren van deze wanprestatie(s). Deze respijttermijn dient minstens 2 weken te bedragen. Bij gebreke aan de voormelde ingebrekestelling of respijttermijn is elke vordering tot ontbinding in rechte onontvankelijk. Iedere vordering tot ontbinding vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de wanprestatie.
21.4 Voor de toepassing van art. 21.2 moeten o.m. de in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen, verplichtingen tot medewerking door de Klant of een door de Klant in te schakelen derde, het afwervingsbeding en de bepalingen i.v.m. de bescherming van persoonsgegevens als wezenlijke verbintenissen worden beschouwd.
21.5 Ongeacht de wijze van ontbinding van het Contract -gerechtelijk of buitengerechtelijk- kunnen de gevolgen van de ontbinding tussen Partijen uitsluitend uitwerking hebben naar de toekomst toe, en blijven de reeds uitgevoerde of opeisbare verbintenissen in hoofde van Partijen onverkort bestaan (ontbinding ex nunc). Indien bijgevolg PLANDA BV op het moment van de ontbinding overeenkomstig art. 20.2 reeds prestaties aan de Klant heeft geleverd zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp kunnen uitmaken van de ontbinding, tenzij de Klant bewijst dat PLANDA BV in gebreke is gebleven ten aanzien van een wezenlijke deel van die verbintenis. Bedragen die PLANDA BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met reeds uitgevoerde en geleverde diensten, blijven onverminderd verschuldigd en worden ingevolge de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
21.6 Indien een Contract voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze door elk van de partijen zonder opgave van reden schriftelijk worden opgezegd, met inachtname van de overeengekomen opzeggingstermijn. Indien tussen partijen geen opzegtermijn werd overeengekomen, dient er een redelijke termijn in acht te worden genomen. Deze termijn bedraagt minimaal 3 maanden, te vermeerderen met 1 maand per begonnen jaar vanaf het tweede jaar, doch dient door de opzeggende partij steeds concreet te worden begroot in het licht van de omstandigheden, het belang van de overeenkomst, de reeds verstreken duur en de kosten die een dergelijke opzegging voor PLANDA BV met zich kunnen meebrengen. Partijen zullen ingevolge een opzegging niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden, tenzij één van de partijen tijdens de opzeggingstermijn zich schuldig zou maken aan een wanprestatie overeenkomstig art. 21.2 Wel zal betaling verschuldigd zijn van alle effectief gemaakte kosten en geleverde prestaties tot het einde van het Contract.
21.7 Indien het Contract is aangegaan voor een jaarlijks hernieuwbare bepaalde termijn is art. 21.6 eveneens van toepassing, met dien verstande dat het Contract telkens slechts opzegbaar is tegen de datum waarop de jaarlijks hernieuwde termijn verstrijkt. Dezelfde opzeggingstermijn als in art. 21.6 is van toepassing.
21.8 Wanneer de Klant de voormelde modaliteiten inzake beëindiging en opzeg(termijnen) niet zou naleven, zal zij een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de gebruikelijke vergoeding van PLANDA BV die overeenstemt met de duur van de (niet gerespecteerde) opzeggingstermijn dan wel het resterende deel ervan. De gebruikelijke vergoeding wordt berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de 12 maanden voorafgaand aan de beëindiging, dan wel alle voorafgaande maanden als de samenwerking minder dan 12 maanden heeft geduurd.
21.9 Elke partij kan het Contract zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien de andere partij failliet wordt verklaard, wordt ontbonden en in vereffening wordt gesteld, of kennelijk onvermogend is geworden. PLANDA BV kan ingevolge dergelijke beëindiging nooit tot enige teruggave of -betaling van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden zijn. Ingeval van faillissement, ontbinding en in vereffeningstelling, of kennelijk onvermogen van de Klant vervalt het recht tot gebruik van aan de Klant geleverde programmatuur, websites, enz. zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang.
21.10 De ontbinding of beëindiging van een (kader)Contract brengt automatisch ook de beëindiging met zich mee van alle bijlagen en eventueel verbonden contracten die zonder waarde zijn zonder het kadercontract.

22. OPZEGGING INGEVAL VAN OVERMACHT

22.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen alle tussen partijen overeengekomen garantieverplichtingen, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, in het bijzonder doch niet beperkt tot:
 • a. natuurrampen;
 • b. epidemieën;
 • c. overmacht in hoofde van toeleverancier van PLANDA BV;
 • d. het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen door toeleveranciers waarop PLANDA BV ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de Klant een beroep doet;
 • e. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarop PLANDA BV ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de Klant een beroep doet;
 • f. overheidsmaatregelen;
 • g. elektriciteitsstoring;
 • h. storingen of onderbrekingen van het internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;
 • i. storingen of onderbrekingen van webhosts, sociale media, edm.;
 • j. oorlog en ernstige politieke onrust;
 • k. sociale conflicten, werkbezetting en staking;
 • l. algemene vervoersproblemen;
 • m. de onbeschikbaarheid van één of meer specifieke personeelsleden.
22.2 Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, heeft elke partij het recht om het Contract schriftelijk te beëindigen. Prestaties die door PLANDA BV reeds aan de Klant werden geleverd, zullen in verhouding worden gefactureerd aan de Klant. Voor het overige zullen partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn.

23. (ON)BESCHIKBAARHEID

23.1 Het voorwerp van deze Overeenkomst betreft een middelen-verbintenis. PLANDA BV verbindt er zich toe zich naar best vermogen in te zetten voor de werking en beschikbaarheid van het Platform. De Klant erkent en accepteert evenwel dat dit in belangrijke mate ook afhankelijk is van externe factoren, waar PLANDA BV geen vat op heeft.
23.2 PLANDA BV zal bijgevolg niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de onbeschikbaarheid van het Platform wegens omstandigheden die aan derden zijn te wijten en evenmin als gevolg van het onderhoud van het platform (inclusief updates en aanpassingen), of situaties van overmacht zoals omschreven in Sectie 22. Onderhoud en updates zullen in de mate van het mogelijk wel op voorhand meegedeeld worden.
23.3 De Klant verbindt er zich bovendien alle nodige maatregelen te nemen om zich maximaal te beschermen tegen het verlies van gegevens en/of programma’s als een gevolg van onderbrekingen door updates, onderhoud of andere situaties waarin het Platform (tijdelijk) niet beschikbaar is (via bijvoorbeeld een back up systeem). PLANDA BV zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor deze verliezen.

24. VRIJWARING

24.1 Behoudens een andersluidende schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst, behoort het voeren van een onderzoek naar het bestaan van eventuele intellectuele rechten van derden, niet tot de opdracht van PLANDA BV. PLANDA BV kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit eventuele inbreuken op dergelijk beschermde rechten. Behoudens andersluidende schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst, dient dergelijk onderzoek door de klant zelf te worden uitgevoerd, die hiervoor exclusief aansprakelijk is.
24.2 De Klant garandeert ook dat de aan PLANDA BV overgemaakte gegevens en databestanden, documentatie of andere materialen, met als doel het gebruik, de bewerking, de installatie of de incorporatie in te ontwikkelen en/of te leveren systemen of programma’s, geen rechten van derden rusten, minstens dat de Klant de voorafgaande en schriftelijke toestemming heeft bekomen van deze eventuele derde. De Klant zal PLANDA BV vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op voormelde databestanden, documentatie of andere materialen.
24.3 De Klant zal PLANDA BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens inbreuken op de rechten van deze derden, in het bijzonder doch niet beperkt tot inbreuken begaan door de Klant op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden, tenzij de Klant kan aantonen dat de inbreuk werd begaan door of het gevolg is van een tussenkomst van PLANDA BV.

25. AANSPRAKELIJKHEID

25.1 De totale aansprakelijkheid van PLANDA BV is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag van de voor die overeenkomst effectief gefactureerde prijs (excl. BTW). Indien het Contract een duurovereenkomst heeft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor het Contract bedongen prijs bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van PLANDA BV voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 25.000,00.
25.2 De aansprakelijkheid van PLANDA BV voor indirecte schade, in het bijzonder doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen, verhoging van algemene kosten, verhoogde personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderingen van afnemers van de Klant, schade verband houdende met het gebruik van door PLANDA BV aan de Klant gesuggereerde zaken, materialen of programmatuur van derden en schade die verband houdt met de inschakeling door de Klant van door PLANDA BV gesuggereerde leveranciers, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ook de aansprakelijkheid van PLANDA BV wegens beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
25.3 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van PLANDA BV zoals vervat in de art. 25.1 t.e.m. 25.2 laten alle overige uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen op grond van de algemene voorwaarden onverkort bestaan.
25.4 De in artikel 25.1 t.e.m. 25.3 bedoelde uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van een opzettelijke handeling van PLANDA BV. Tenzij nakoming door PLANDA BV blijvend onmogelijk is, kan de Klant slechts de aansprakelijkheid van PLANDA BV inroepen nadat hij PLANDA BV binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de schade per aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot in gebreke heeft gesteld. Deze redelijke termijn kan nooit langer zijn dan 2 maanden na het ontstaan van de schade. In deze ingebrekestelling dient de Klant op gemotiveerde en gedetailleerde wijze aan PLANDA BV de geviseerde schade en haar oorzaak te omschrijven, en aan PLANDA BV een laatste respijttermijn toe te kennen om, indien mogelijk, de schade in natura te herstellen van minstens 2 weken. Bij gebreke aan de voormelde ingebrekestelling of respijttermijn verliest de Klant zijn recht op een eventuele schadevergoeding. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen PLANDA BV vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de schade.

26. TOEPASSELIJK RECHT, RECHTSMACHT EN BEVOEGDHEID

De overeenkomst(en) tussen PLANDA BV en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
Eveneens in het geval van een verzoek tot het toekennen van een voorlopige of bewarende maatregel, al dan niet in kort geding, is art. 26.1 van toepassing, ook indien op grond van de wettelijke bepalingen inzake internationale rechterlijke bevoegdheid zou kunnen worden afgeweken van art. 26.3.
De Belgische hoven en rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht om kennis te nemen van elk geschil tussen de Klant en PLANDA BV m.b.t. het ontstaan, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van het Contract tussen partijen. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd, onverminderd art. 26.4. Deze bevoegdheidsregeling geldt eveneens in het geval van een verzoek tot het toekennen van een voorlopige of bewarende maatregel, al dan niet in kort geding.
In afwijking van art. 26.3 kunnen vorderingen met als uitsluitend voorwerp de inning van reeds vervallen en nog verschuldigde factuurbedragen, naar keuze van PLANDA BV, worden ingeleid voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk óf de rechtbanken die bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil overeenkomstig art. 624 Ger. W.. Voor alle overige vorderingen tussen de betrokken partijen blijft art. 26.3 van toepassing. Een tussen partijen gevoerde mediatie of gerechtelijke procedure dient steeds in het Nederlands te verlopen. Indien het voeren van een procedure in het Nederlands niet wettelijk toegestaan zou zijn, zal de procedure verlopen in volgende talen (in volgorde van voorkeur): Engels, Frans of de wettelijk bepaalde taal.